O Concello de Marín aproba a taxa municipal para o mercado

O Concello de Marín aprobou o réxime de taxas para o mercado municipal, según publicou hoxe o Boletín Oficial da Provincia da Deputación de Pontevedra
5 de junio de 2023
mercado de marín

O Concello de Marín iniciou o trámite de información pública do padrón fiscal cobratoria da taxa por servizo de mercado correspondente ao mes de xuño do ano 2023, segundo unha resolución do Concelleiro de Facenda pasado do día 26.05.2023.

O anuncio ten carácter público de notificación colectiva. As persoas interesadas poderán consultar os rexistros relativos á súa débeda tributaria durante o período de exposición ao público, que será de un mes contado a partir do día seguinte ao publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, publicado hoxe 5 de xuño.

Dos meses de prazo

O prazo para interpor o recurso ante a Alcaldía municipal será o de un mes a contar dende o día seguinte a aquel da finalización do prazo de exposición pública do padrón. A interposición do recurso non suspende a eficacia das liquidacións, agás que se solicite a suspensión e se presente garantía nos termos establecidos no apartado i) do artigo 14.2 do TRLRFL.

Contra a desestimación do recurso de reposición poderase interpor recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses dende a notificación da resolución expresa ou de seis meses dende que se produza a desestimación presunta. Os interesados poden utilizar calquera outro medio impugnatorio que consideren conveniente para a defensa do seu dereito.

Anuncio de cobranza

O período voluntario de cobro das liquidacións incluídas no padrón da taxa por servizo de mercado correspondente ao mes de xuño do ano 2023, será de o 1 ao 26 de xuño de 2023, ambas datas incluídas.

As formas e lugares de ingreso poderá realizarse na caixa de calquera das seguintes entidades colaboradoras, en horario de atención ao público e sen necesidade que o obrigado tributario pago dispoña de conta aberta nelas:

• Abanca Corporación Bancaria

• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

• Banco Santander

• Banco Sabadell

• CaixaBank

Tamén pode realizarse o pago a través dos caixeiros automáticos das entidades colaboradoras citadas, por medio da súa banca electrónica (se a entidade elixida dispón dese servizo) ou ben utilizando a pasarela de pagos aloxada na sede electrónica do Concello de Marín (www.sede.concellodemarin.es)

Documentos de ingreso

Os documentos de ingreso dos recibos non domiciliados en entidades financeiras enviaranse por correo postal ordinario ao domicilio único de cada obrigado ao pago. Este envío non ten carácter de notificación. A non recepción dos documentos de ingreso no domicilio do obrigado ao pago non exime a este da súa obriga de pago.

Se algún obrigado tributario non recibe no seu domicilio os documentos de ingreso que precisa, poderá solicitar un duplicado nas dependencias da Tesourería do Concello de Marín.

O cargo dos recibos que figuren correctamente domiciliados faranse chegar ás respectivas entidades financeiras para que sexan cargados nas contas dos seus clientes o día 5 de xuño de 2023.

O vencemento do prazo de ingreso en período voluntario sen que se teña satisfeito a débeda determinará o inicio do período executivo e a esixencia das recargas e xuros de mora que en cada momento correspondan xunto coas costas que se xeren, de conformidade co establecido nos artigos 26, 28 e 161 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

Fonte Boletín oficial de Pontevedra

Deja un comentario

Don't Miss