O BNG propón un réxime fiscal máis xusto para as residencias e os vehículos

O concelleiro Tino Iglesias lidera iniciativas para aliviar a carga económica nas familias a prol dun futuro máis igualitario e sostible para todos os seus veciños e veciñas.
20 de octubre de 2023
acciona automovil

O Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Marín presentou durante o pleno municipal do pasado 18 de outubro un conxunto de propostas para as Ordenanzas Fiscais do ano 2024. Estas iniciativas teñen como obxectivo principal fomentar a xustiza social, a equidade e unha fiscalidade progresiva no Concello, coa finalidade de aliviar a carga económica que soportan as familias locais nun contexto de crecentes gastos de consumo e presións inflacionarias.

Segundo datos proporcionados polo Instituto Nacional de Estatística (INE), durante o ano 2022 o gasto medio por fogar incrementouse nun 7,9% con respecto ao ano anterior, alcanzando unha cifra de 31.568 euros. Este gasto concéntrase principalmente en vivenda, alimentos e transporte, representando o 60,4% do orzamento familiar e deixando tan só un 39,6% para outros gastos esenciais, como educación, saúde e vestimenta.

O BNG de Marín expresou a súa preocupación ante a proposta presentada polo Partido Popular (PP) de aumentar o Imposto de Bens Inmobles (IBI) nun 5,45% para o ano 2024, o que suporía un incremento medio estimado de 7,74 euros por recibo.

Actualizacións catastrais

Ademais, advertiron que numerosas familias locais están a recibir notificacións de actualizacións catastrais debido á adaptación de parcelas ao Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), o que conleva un aumento nos ingresos, aínda que non se dispoña de datos precisos sobre esta cuestión.

A pesar diso, quedou patente durante a sesión plenaria que o PP xa tiña maioría suficiente para aprobar a súa proposta de aumento de impostos de forma lineal. O BNG fixo fincapé en que esta medida afectaría a un gran número de contribuíntes, cun impacto económico relativamente pequeno.

IBI Urbano en Marín

Tino Iglesias, concelleiro do BNG, realizou unha análise comparativa das taxas impositivas do IBI en Marín en relación con outros concellos galegos, concluíndo que o tipo impositivo do IBI Urbano en Marín é lixeiramente superior á media rexional. Por iso, o concelleiro propuxo manter o tipo de gravame previsto para 2024 no 0,55%, en lugar de aplicar o aumento proposto do 0,58%.

Ademais, recomendou aumentar o tipo de gravame para o IBI Especial do 0,96% ao 1,30%, tendo en conta que o 79,23% dos concellos galegos xa aplican o 1,30% nesta categoría.

Vehículos de cilindrada baixa e media

En relación ao Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), Tino Iglesias propuxo unha revisión e axuste das taxas, cunha estrutura fiscal máis progresiva. Recomendou un aumento non lineal para subgrupos de maior potencia fiscal e carga útil, sen aplicar ningún aumento á maioría dos vehículos de cilindrada baixa e media. Isto afectaría a aproximadamente 8.036 vehículos, un 59,45% menos que a proposta do PP, que afecta exclusivamente aos turismos.

Asemade, o BNG amosou o seu apoio á implementación dunha nova bonificación temporal do 75% durante dous anos para vehículos propulsados por motores eléctricos e mantivo as bonificacións e exencións xa existentes, especialmente para vehículos de persoas con mobilidade reducida.

En resumo, o BNG de Marín enfócase en promover ordenanzas fiscais que procuren a xustiza social e a equidade, evitando aumentos lineais e buscando unha fiscalidade progresiva sempre que sexa posible. Estas propostas teñen como obxectivo aliviar a carga económica das familias locais e mellorar a xestión dos impostos municipais. O BNG confía en que o grupo de goberno tome en consideración as nosas propostas e traballe a prol dun futuro máis equitativo e sostible para todos os seus veciños e veciñas.

Deja un comentario

Don't Miss